Triodos Bank gebruikt cookies om haar websites gebruiksvriendelijker te maken. Bekijk welke cookies we gebruiken in ons Privacy- en cookie statement.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

Vragen?

Hebt u een vraag of opmerking over de komst van Triodos Bank naar Landgoed De Reehorst? Bekijk dan onderstaande antwoorden op veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op via: reehorst@triodos.nl

Op de website www.wijbouwen.nu/triodosbank geeft hoofdaannemer J.P. van Eesteren inzicht in de aankomende bouwactiviteiten. Hier vindt ook contactgegevens van de hoofduitvoerder(s) die dagelijks op de bouwplaats aanwezig zijn, evenals een telefoonnummer voor calamiteiten dat dag en nacht bereikbaar is.


Veelgestelde vragen

De veelgestelde vragen zijn gesorteerd per thema. Klik op een vraag om naar het antwoord te gaan.

Proces en planning

Natuur

Gebouw

Landgoed

Antwoorden op veelgestelde vragen

Proces en planning

» Wat staat er te gebeuren op Landgoed De Reehorst?
Triodos Bank groeit hard en heeft meer kantoorruimte nodig. Aan de hand van uitgangspunten, zoals een optimale bereikbaarheid met het OV en de mogelijkheid om onze identiteit uit te dragen, hebben we meerdere potentiële locaties onderzocht. Uiteindelijk is gekozen voor Landgoed De Reehorst, pal naast station Driebergen Zeist. Op het landgoed zal de bank een heel duurzaam kantoor bouwen, waar Triodos Bank Nederland en het internationale kantoor van Triodos Investment Management zich zullen vestigen. Het gebouw wordt optimaal ingepast in de omgeving, waarbij het gehele landgoed wordt ontwikkeld volgens de visie dat natuur, cultuur en economie met elkaar in balans zijn. Naar verwachting start de bouw najaar 2017 en zullen de medewerkers zomer 2019 verhuizen naar hun nieuwe kantoorruimte.

Hoewel de bouw nog niet is begonnen, is er al veel gaande op en rond Landgoed De Reehorst. Het landgoed is dan ook onderdeel van een omvangrijke gebiedsontwikkeling. Onder de naam ‘Infraplan’ verbetert ProRail het stationsgebied Driebergen-Zeist. Zo komt er een nieuw bus- en treinstation en wordt het aantal sporen uitgebreid van drie naar vier. Een verbrede Driebergseweg/Hoofdstraat gaat hier straks met een tunnel onderdoor. Het Infraplan tast Landgoed De Reehorst ingrijpend aan. Een nauwe samenwerking tussen betrokken partijen heeft echter geleid tot een integraal plan voor het gebied. Hiermee kunnen we de natuur op en om het landgoed tegelijkertijd een positieve impuls geven.

» Wat is de planning van de bouwwerkzaamheden?
In 2012 is een schetsontwerp gemaakt. Het definitief ontwerp van het nieuwe kantoor is in 2016 afgerond. Pas als de benodigde vergunningen voor de bouw van het nieuwe kantoor van Triodos zijn verkregen, kan de bouw starten. Naar verwachting zal dat in het najaar van 2017 zijn. Allereerst zal er op de bouwlocaties een archeologisch- en explosievenonderzoek worden gedaan. Daarna start de bouw. De oplevering van het nieuwe kantoorpand staat voor de eerste helft van 2019 gepland.

» Hoe blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen?
Om zo veel mogelijk mensen op de hoogte te kunnen houden van de details van onze plannen is deze website www.triodosopreehorst.nl gerealiseerd. Op het moment dat de bouw van start gaat, is deze website ook de plek waar de voortgang van de bouw gevolgd kan worden.

» Waarom bouwt Triodos Bank een nieuw kantoor, terwijl er in Nederland veel kantoren leeg staan?
Een belangrijk uitgangspunt voor onze nieuwe huisvesting is een optimale bereikbaarheid per openbaar vervoer, omdat klanten en medewerkers vanuit heel Nederland naar ons toe komen. Een centrale ligging in Nederland ligt hierbij voor de hand, waarbij ook meespeelt dat veel medewerkers van Triodos Bank woonachtig zijn in de regio Driebergen-Zeist. Een ander belangrijk uitgangspunt in onze zoektocht was dat onze nieuwe huisvesting bij uitstek uitdrukt waar wij als eigenwijze bank voor staan.

De leegstandsproblematiek en de herbestemming van leegstaande kantoorruimte heeft onze uitdrukkelijke aandacht, ook bij de kredietverlening. Wij hebben daarom actief gezocht naar mogelijkheden tot het overnemen en herontwikkelen van leegstaande kantoorruimte op of nabij een goed bereikbaar station in de regio. We hebben gezocht bij Amersfoort, station Utrecht Centraal en station Driebergen-Zeist. Tot onze spijt was er geen passende ruimte beschikbaar die wij in eigendom konden verwerven. Zo was het op de locatie in Amersfoort niet mogelijk om onze identiteit uit te dragen, was de mogelijke locatie bij Utrecht Centraal te grootschalig en was bij station Driebergen-Zeist geen geschikte kantoorruimte beschikbaar voor herontwikkeling. Daarom hebben wij besloten tot nieuwe huisvesting.

Driebergen-Zeist biedt als locatie de beste combinatie van bereikbaarheid en de waarborging van onze identiteit. Landgoed De Reehorst is de plaats van oprichting van Triodos Bank. De terugkeer van de bank betekent een kwaliteitsimpuls voor het landgoed en vormt tevens een stabiele economische basis, om zo de reeds aanwezige ecologische, culturele en sociale functies te behouden voor de toekomst.

Oorspronkelijk was het onze bedoeling om voor gehéél Triodos Bank een nieuw kantoor te bouwen. Omdat we echter geen leegstand willen laten ontstaan in onze bestaande panden in Zeist, zijn de plannen teruggebracht van ruim 20.000 m² naar 12.500 m². Triodos Bank Nederland en Triodos Investment Management zullen gehuisvest worden op de nieuwe locatie. Om in de aanloop naar de nieuwe huisvesting de groei op te vangen, is tijdelijke kantoorruimte gehuurd voor Triodos Bank Nederland (Utrechtseweg 44) en Triodos Investment Management (Arnhemse Bovenweg 140). Het kantoorpand op de Utrechtseweg 60/Nieuweroordweg 1 blijft in gebruik als locatie voor het hoofdkantoor van Triodos.

Wat gebeurt er met de huidige kantoorpanden van Triodos Bank?
Triodos Bank Nederland en Triodos Investment Management zullen gehuisvest worden op de nieuwe locatie. Om in de aanloop naar de nieuwe huisvesting de groei op te vangen, is tijdelijke kantoorruimte gehuurd voor Triodos Bank Nederland (Utrechtseweg 44) en Triodos Investment Management (Arnhemse Bovenweg 140). Het kantoorpand op de Utrechtseweg 60/Nieuweroordweg 1 blijft in gebruik als locatie voor het internationale hoofdkantoor van Triodos Bank.

Natuur

» Waarom kiest Triodos Bank ervoor om in de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) te gaan bouwen?
De komst van Triodos Bank op het landgoed draagt bij aan de handhaving van de EHS. Onze intentie is om de EHS juist te versterken en de nieuwe huisvesting zal in lijn met die intentie ontwikkeld worden.

Door de herontwikkeling van het stationsgebied, het ‘Infraplan’ genaamd, zal de kop van het landgoed een intensief gebruikte zone worden. De nieuwe huisvesting van Triodos Bank zal daarom, en in lijn met de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie, in deze zone worden gerealiseerd. Het Infraplan tast Landgoed De Reehorst ingrijpend aan. Een nauwe samenwerking tussen betrokken partijen heeft echter geleid tot een integraal plan voor het gebied. Hiermee kunnen we de natuur op en om het landgoed tegelijkertijd een positieve impuls geven.

De mogelijkheid om in de EHS te bouwen bestaat ook uitsluitend bij de gratie van het feit dat de EHS versterkt wordt. Hier zal nauwkeurig op toegezien worden in de plannen, tijdens de bouw en na ingebruikname van het nieuwe kantoor. Wij beogen op Landgoed De Reehorst de aanwezige natuur en natuurelementen met monumentale/cultuurhistorische waarde (bijv. houtopstanden, zichtlijnen) zoveel mogelijk te behouden en waar ze beperkt moeten wijken, dit ruimschoots te compenseren door aanleg van nieuwe natuur. Met de nieuwe huisvesting wil Triodos Bank een voorbeeldfunctie vervullen op het gebied van duurzaam ontwikkelen. Het landgoed in zijn totaliteit is ons vertrekpunt.

» Gaat Triodos Bank de EHS-gebieden verbinden en zo ja, hoe dan?
Ja, dat gaan we doen. We doen dit door een integraal EHS-plan samen met het ‘Infraplan’ (de ontwikkeling van het stationsgebied) te realiseren. Hiermee verbinden we het EHS-gebied ten zuiden van de A12, via de EHS op De Reehorst met het EHS-gebied ten noorden van de Hoofdstraat.

» Zal de natuur aangetast worden door de bouw van het nieuwe kantoor?
Triodos Bank beoogt de op Landgoed De Reehorst aanwezige natuur en natuurelementen met monumentale en cultuurhistorische waarde, zoals de houtopstanden en zichtlijnen, zoveel mogelijk te behouden. De aanwezige avifauna zal wat betreft soorten niet afnemen en waar bomen beperkt moeten wijken, zal dit ruimschoots worden gecompenseerd door aanleg van nieuwe natuur. De natuurinrichting zal bestaan uit een afwisseling van waterpartijen, bomenlanen, bosontwikkeling en ontwikkeling van bloemrijke graslanden. In nauwe samenspraak met de gebouwarchitect en landschapsarchitect is de beste locatie voor het nieuwe kantoor bepaald.

» Welk aantal boommarters is er gesignaleerd en blijven ze bestaan als Triodos Bank er gaan bouwen?
Er zijn kleine marterachtigen gesignaleerd zoals wezels, hermelijnen en bunzingen. Aantallen zijn niet bekend. Tijdens de bouw dient de aannemer zich aan een uitvoeringsprotocol te houden. Hierdoor wordt een negatieve impact op de flora en fauna tijdens de bouw zoveel mogelijk voorkomen.

» Wordt er tijdens de bouw en in de keuze van de aannemer rekening gehouden met de dieren?
Ja, er zijn diverse onderzoeken gedaan naar de aanwezigheid en diversiteit van fauna en hoe deze zo min mogelijk in hun huidige leefomgeving/biotoop worden verstoord. Er is ook gekeken naar mogelijkheden ter verbetering van het leefgebied van diverse diersoorten. Zo hebben we een integraal plan gerealiseerd dat samenhangt met het Infraplan (de ontwikkeling van het stationsgebied). Hiermee verbinden we het EHS-gebied ten zuiden van de A12, via de EHS op De Reehorst met het EHS-gebied ten noorden van de Hoofdstraat. Tijdens de bouw dient de aannemer zich aan een uitvoeringsprotocol te houden. Hierdoor wordt een negatieve impact op de flora en fauna tijdens de bouw zoveel mogelijk voorkomen.

Gebouw

» Hoe groot wordt het nieuwe kantoor van Triodos Bank?
De nieuwe huisvesting op Landgoed De Reehorst zal circa 12.500m2 omvatten. Triodos Bank Nederland, Private Banking en Triodos Investment Management zullen gehuisvest worden op de nieuwe locatie. Het internationale hoofdkantoor van Triodos Bank zal blijven op de locatie aan de Utrechtseweg/Nieuweroord in Zeist. Oorspronkelijk was het de bedoeling om voor geheel Triodos Bank een nieuw kantoor te bouwen. Omdat we echter geen leegstand willen laten ontstaan in onze bestaande panden in Zeist, zijn de plannen teruggebracht van ruim 20.000 m2 naar 12.500 m2.

» Het gebouw is vrij modern, is dit in afstemming met de andere gebouwen op De Reehorst?
Het landgoed is 160 jaar oud en kenmerkt zich doordat in verschillende periodes door de tijd heen (gebouw)ontwikkelingen hebben plaatsgevonden die passend waren bij de periode van die tijd. Deze zogenoemde ‘transformatiedynamiek’ wordt met het kantoor van Triodos voortgezet. Het uitgangspunt in de plannen voor de bouw van een nieuw kantoor op De Reehorst is daarom niet conserveren, maar juist het toevoegen van een nieuwe tijdslaag zonder daarbij oude tijdlagen uit te vlakken.

» Het gebouw is bijna volledig van glas; is het dan bij donker weer een ‘lichtbak’?
Een van de duurzame aspecten van het gebouw is een lichtplan dat rekening houdt met de voor vogels en vleermuizen desoriënterende gevolgen van verlichting in de (avond)schemering en nacht. Onder andere de intensiteit van het licht kan geschakeld worden. Ook wordt er gewerkt met bewegingsmelders, zodat bij afwezigheid van medewerkers het licht automatisch uit gaat.

» Hoe zit het met vogels en vleermuizen, die tegen het gebouw aan kunnen vliegen?
Bij de inpassing van het nieuwe kantoor in het landgoed en het ontwerp van het gebouw is rekening gehouden met de vliegroutes van vogels en vleermuizen. Hierbij is van belang dat de omgeving van het gebouw zodanig wordt ingericht dat vogels en vleermuizen zoveel mogelijk om het gebouw heen worden geleid. Om die reden is er tien meter afstand gehouden tot de boomkronen. Daarnaast is er bij het ontwerp van het gebouw gekozen voor drie losse torentjes waar vogels en vleermuizen tussendoor kunnen vliegen. Tot slot zal er rekening worden gehouden met de voor vogels en vleermuizen desoriënterende gevolgen van verlichting in de (avond)schemering en nacht.

» In hoeverre kan de begane grond ook door niet-bankmedewerkers gebruikt worden?
De begane grond is het gedeelte dat (semi-)openbaar is. Op de begane grond komen in ieder geval een restaurant, een duurzame ontmoetingsplaats en enkele vergaderzalen.

» Welke (vooruitstrevende) duurzaamheidsmaatregelen worden er getroffen?
Het gebouw en het landgoed worden op zo’n manier ontwikkeld dat de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) versterkt wordt. We streven ernaar om voor het gebouw een BREEAM Outstanding Certificaat te verkrijgen. Dit is de hoogst haalbare certificering voor duurzaamheid, verdeeld over negen categorieën: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie en vervuiling.

» Is er rekening gehouden met uitbreiding van het kantoor?
Uitbreiding van het kantoor is op de gekozen plek niet mogelijk. Er is rekening gehouden met de groei van de bank tot 2030.

» In hoeverre wordt autogebruik ontmoedigd en gebruik OV gestimuleerd?
De directe nabijheid van het station stimuleert gebruik te maken van OV. De parkeerplaatsen voor autogebruikers bevinden zich het verst van het kantoorgebouw.

» Waar zal de parkeergelegenheid voor Triodos Bank gerealiseerd worden op het landgoed?
Er zal een nieuwe parkeerplaats worden gesitueerd ten zuiden van het beukenbos, buiten de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Deze parkeerplaats krijgt een capaciteit van 400 auto’s; 250 voor het nieuwe kantoor van Triodos Bank en 150 voor congrescentrum Antropia. De ontsluiting vindt plaats vanaf de Hoofdstraat.

Landgoed

» Is Triodos Bank van plan de ‘antroposofische’ achtergrond van het landgoed te handhaven?
Triodos Bank is geen antroposofische bank, maar respecteert wel de historie van het landgoed.

» Blijft het landgoed opengesteld voor bezoekers?
Ja, het landgoed zal toegankelijk blijven voor bezoekers.

» Zullen de huidige gebouwen op het landgoed gesloopt worden?
Het is onze intentie om de huidige gebouwen op het landgoed te behouden. Alleen de twee houten bungalows moesten wijken, omdat we op deze locatie het nieuwe kantoorgebouw willen realiseren. Het streven was om de bungalows en/of de materialen te hergebruiken. We zijn dan ook blij dat we beide bungalows een nieuwe bestemming konden geven door ze te schenken aan stichting Ecodorp in Bergen (NH), een duurzaam burgerinitiatief.

» Waarom is gekozen voor Landgoed De Reehorst?
Triodos Bank groeit hard en heeft meer kantoorruimte nodig. De bank heeft een nauwe band met de regio Driebergen-Zeist als plaats van oprichting en gebied waar veel medewerkers wonen. Aan de hand van uitgangspunten hebben we verschillende locaties onderzocht, bij Amersfoort, Utrecht Centraal en station Driebergen-Zeist. Zo zocht en we vanuit duurzaamheidsoverwegingen huisvesting dichter bij het station, omdat klanten en medewerkers vanuit heel Nederland naar ons toe komen. Een ander belangrijk uitgangspunt was dat de nieuwe locatie bij uitstek zou uitrukken waar wij als bank voor staan. Landgoed De Reehorst heeft uiteindelijk de voorkeur gekregen, ook vanuit de gedachte dat op dit landgoed Triodos Bank is opgericht.

» Wie is de eigenaar van Landgoed De Reehorst?
In 2011 sloten stichting De Reehorst en Triodos Bank een voorwaardelijk koopcontract voor Landgoed De Reehorst, met als doel om Triodos Bank Nederland en Triodos Investment Management daar te vestigen. In 2015 hebben de stichting en de bank zich opnieuw georiënteerd op het toekomstig beheer van het landgoed. Stichting De Reehorst en Triodos Bank zijn daarbij tot de conclusie gekomen dat dit beheer het beste kan worden ondergebracht in een juridische entiteit die daar specifiek voor is ingericht. Daarom is besloten om Stichting De Reehorst in stand te laten en enkel de plek waar het nieuwe kantoor van de bank zal worden gebouwd aan Triodos Bank in erfpacht te geven.

» Wat gaat er met het landgoed gebeuren? Kunnen de partijen die nu gebruik maken van het landgoed hun activiteiten op het landgoed voortzetten?
De vestiging van Triodos Bank op Landgoed De Reehorst betekent een herontwikkeling, revitalisering en kwaliteitsverbetering van dit bestaande landgoed. Het Triodoskantoor vormt hierbij een nieuwe economische drager onder het landgoed en draagt daarmee bij aan behoud en continuïteit van De Reehorst en de diverse maatschappelijke en culturele activiteiten die daar plaatsvinden.

» In hoeverre is er samenwerking met de andere functies op het landgoed?
Het Triodoskantoor vormt een nieuwe economische drager onder het landgoed en draagt daarmee bij aan behoud en continuïteit van de diverse maatschappelijke en culturele activiteiten die daar plaatsvinden. Er is geregeld overleg met alle bewoners en gebruikers op het landgoed. We streven er naar om samen met de huidige gebruikers lokale (water-, energie-, afval- en voedsel)kringlopen te sluiten en duurzame energie op te wekken.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via: reehorst@triodos.nl